Kardiologia

Poradnia kardiologiczna CliniCare opiekuje się pacjentami na najwyższym poziomie. Oferujemy  konsultacje w zakresie chorób serca i naczyń. Na miejscu w przypadku wskazań można wykonać kompletną diagnostykę biochemiczną, ultrasonograficzną oraz elektrokardiograficzną.

zakres konsultacji kardiologicznych

 • choroba wieńcowa
  • diagnostyka i leczenie bólu w klatce piersiowej
  • prowadzenie pacjentów po zawale
 • niewydolność serca
 • kardiomiopatie
 • nadciśnienie tętnicze
  • nadciśnienie pierwotne
  • nadciśnienie wtórne
  • nadciśnienie ciążowe
 • zaburzenia rytmu serca – arytmie
  • kołatania serca
  • częstoskurcze nadkomorowe
  • migotanie przedsionków
 • konsultacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi
  • do zabiegów chirurgicznych
  • do zabiegów ortopedycznych
  • do zabiegów ginekologicznych i położniczych
  • do zabiegów okulistycznych
  • do zabiegów w zakresie innych specjalności
 • zastawkowe wady serca – diagnostyka i leczenie zachowawcze
 • choroby naczyń

diagnostyka ultrasonograficzna w kardiologii

 • USG serca / ECHO / echokardiografia przezklatkowa
 • USG tętnic szyjnych i kręgowych
 • USG tętnic kończyn dolnych i górnych
 • USG tętnic nerkowych
 • USG żył kończyn dolnych lub górnych
 • USG brzucha ze szczególnym uwzględnieniem naczyń
 • USG aorty i innych naczyń brzusznych

Mindray DC-8

W ramach poradni USG wykonujemy badania stosując kryteria zgodne z najnowszymi zaleceniami. Wykorzystujemy najlepszej klasy aparaturę ultrasonograficzną oraz akcesoria. Więcej o wykorzystywanym sprzęcie przeczytają Państwo w dziale o wyposażeniu.

diagnostyka kardiologiczna w CliniCare

 • badanie EKG na nowoczesnym 12-kanałowym aparacie
 • badanie echokardiograficzne – echo serca
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy

W sekcjach rozwijanych poniżej, znajdą Państwo dodatkowe informacje na wybrane tematy. Proszę klinkąć na wybrany temat.

dowiedz się więcej o badaniu EKG

Badanie EKG

EKG (elektrokardiogram) nieinwazyjne badanie diagnostyczne obrazujące czynność elektryczną serca. Serce posiada własny automatyzm zwany układem bodźco-przewodzącym, dzięki któremu w sposób regularny i skoordynowany pracuje, pompując krew dostarczaną do wszystkich narządów ciała. Interpretacja EKG polega na ocenie, czy układ bodźco-przewodzący jest sprawny. Wynik badania jest drukowany w postaci taśmy milimetrowej, na której zapisywane są wychylenia (załamki). Sprawdzenie wzajemnych stosunków względem siebie tych załamków pomaga kardiologowi ocenić czy rytm serca jest prawidłowy, jaka jest jego częstotliwość, czy występują ewentualne zaburzenia przewodzenia bodźców (bloki serca). Dalsza analiza może również pomóc w rozpoznaniu przerostów jam serca, niedokrwienia mięśnia sercowego, świeżego lub przebytego zawału, a w zależności od otrzymanego wyniku możliwa jest odpowiednia modyfikacja leczenia farmakologicznego. W przypadku zmian wskazujących na ostry zawał serca – zakwalifikowanie pacjenta do leczenia inwazyjnego (koronarografia i angioplastyka wieńcowa). Do badania nie jest wymagane szczególne przygotowanie. Przeprowadzane jest ono w pozycji leżącej u pacjenta rozebranego do połowy. Technik lub pielęgniarka umieszczają na ciele pacjenta w odpowiednich miejscach (na przedniej powierzchni klatki piersiowej oraz na dystalnych częściach kończyn dolnych i górnych) tzw. elektrody elektrokardiograficzne. Wynik badania jest interpretowany przez kardiologa. Poniżej przykładowy prawidłowy zapis EKG (kliknij, aby powiększyć).

galeria

 

dowiedz się więcej o badaniu ECHO - echokardiografia przezklatkowa TTE

Badanie echokardiograficzne

Przezklatkowe badanie echokardiograficzne (ECHO serca) jest nieinwazyjnym badaniem wykorzystującym ultradźwięki oraz efekt dopplera. Obok rzetelnie zebranego wywiadu oraz badania klinicznego (osłuchiwania serca i płuc) jest to obecnie jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych w kardiologii. Ma ono na celu zobrazowanie budowy i pracy serca. Podczas badania dokonywane są pomiary wielkości początkowego odcinka aorty, jam serca, grubości jego ścian, oceniana jest funkcja zastawek serca oraz jego kurczliwość. Dlatego też ECHO serca ma szerokie zastosowanie począwszy od sprawdzenia ewentualnych powikłań nadciśnienia tętniczego, zawału serca jak również oszacowanie stopnia wad zastawkowych oraz przeciekowych czy też zaawansowania niewydolności serca. Podczas badania wyliczana jest frakcja wyrzutowa lewej komory, która w sposób mierzalny odwzorowuje czy serce ma prawidłową czy też zmniejszoną kurczliwość. Jest to parametr często brany pod uwagę u pacjentów kwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych. Szereg innych pomiarów dokonywanych podczas badania ułatwia odpowiednie dobranie leczenia farmakologicznego jak również kardiochirurgicznego. Do badania echokardiograficznego nie jest konieczne specjalne przygotowanie, jest ono wykonywane u pacjenta rozebranego do pasa, w pozycji leżącej na lewym boku oraz na wznak. W Polsce ECHO serca wykonuje kardiolog, nabywający doświadczenie w tym zakresie w czasie trwania specjalizacji jak również na kursach przeprowadzanych przez towarzystwa ultrasonograficzne lub kardiologiczne. Wynik uzyskujemy od razu i będzie on szczegółowo zinterpretowany i omówiony w trakcie wizyty.

techniki obrazowania stosowane podczas badanie echokardiograficznego metodą TTE w warunkach spoczynkowych

 • prezentację M
 • prezentację 2D
 • technikę fali impulsowej PW (Doppler PW)
 • technikę fali ciągłej CW (Doppler CW)
 • doppler znakowany kolorem CD (Doppler CD)
 • tkankowy Doppler TDI (Doppler TDI)

projekcje ultrasonograficzne podczas badania echokardiograficznego TTE

 • przymostkowe
 • koniuszkowe
 • nadmostkowe
 • podmostkowe

elementy oceniane podczas badania

 • aparaty zastawkowe: aortalny, mitralny, trójdzielny oraz płucny
 • przegroda międzykomorowa i przegroda międzyprzedsionkowa
 • funkcja skurczowa i rozkurczowa mięśnia sercowego
 • wielkości jam serca oraz obecności struktur patologicznych w ich obrębie
 • worek osierdziowy
 • odcinki naczyń krwionośnych w szczególności: aorty i pnia płucnego

Przygotowanie pacjenta do badania

Prosimy o przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej w szczególności wyniki wcześniejszych badań echokardiograficznych, co jest użyteczne w określeniu dynamiki zmian chorobowych oraz istotne ze względu na określenie rokowania. Jeżeli poprzednie badanie było wykonane w CliniCare nie muszą Państwo o niczym pamiętać, ponieważ dokumentacja jest na miejscu.

galeria zdjęć z echokardiografii

Więcej informacji o badaniach ultrasonograficznych wykonywanych w CliniCare znajdą Państwo w dziale ultrasonografia.

dowiedz się więcej o badaniu HOLTER EKG

Badanie Holter EKG

Holter EKG (24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera) jest badaniem diagnostycznym trwającym całą dobę. Pacjentowi zostają przypięte elektrody elektrokardiograficzne połączone z małym rejestratorem znajdującym się na pasku. Technik lub pielęgniarka zakładający Holtera EKG muszą w niektórych sytuacjach przygotować odpowiednio skórę pacjenta, która w miejscu umieszczenia elektrod powinna być gładka w celu uzyskania jak najlepszej jakości zapisów, dlatego czasami potrzebne jest ogolenie włosów z klatki piersiowej. Podczas trwania badania pacjent stara się zachowywać normalnie unikając jedynie kontaktu z wodą, bliskości urządzeń elektrycznych mogących zakłócać rejestrację (golarka, suszarka), czy też nadmiernego wysiłku podczas którego mogłoby dojść do odklejenia się elektrod ze skóry. Do dokładnej oceny uzyskanego zapisu konieczne jest podanie takich danych jak: stosowane leki (zwłaszcza mogące wpływać na częstotliwość rytmu i przewodzenie np.: beta-blokery, werapamil, rytmonorm, amiodaron, digoksyna, bellapan), godziny aktywności i odpoczynku, godziny podczas których pacjent odczuwał nieprawidłowości w pracy serca.

galeria zdjęć z analizy badania Holter EKG

dowiedz się więcej o badaniu HOLTER ciśnieniowy

Badanie Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy (ambulatoryjne pomiary ciśnienia tętniczego, ABPM)  to badanie często zalecane w celu rozpoznania nadciśnienia tętniczego jak również monitorowania odpowiedzi na leczenie farmakologiczne u pacjentów z już rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Na ramię zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego, który połączony jest przewodem z rejestratorem umieszczanym na pasku. W zależności od ustawień pomiary dokonywane są automatycznie, najczęściej co pół godziny w porze aktywności i co godzinę w porze odpoczynku. W celu uzyskania miarodajnych pomiarów konieczne jest, aby w momencie rejestracji pacjent przerwał wykonywanie czynności i wyprostował ramię, na której znajduje się mankiet. Wynik uzyskuje się w formie wykresu i tabel wartości ciśnień tętniczych, program do analizy wylicza również średnie wartości ciśnienia tętniczego w poszczególnych przedziałach czasowych. Wynik interpretuje kardiolog podczas wizyty.

dowiedz się więcej o badaniu tętnic szyjnych i kręgowych

USG doppler tętnic szyjnych

USG tętnic szyjnych i kręgowych, USG tętnic dogłowowych

Badanie służy ocenie drożności tętnic doprowadzających krew do mózgu. Dzięki ultrasonografii obrazujemy widoczne w zakresie szyi odcinki tętnic szyjnych (wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych) oraz kręgowych, zwracając uwagę na obecność blaszek miażdżycowych, ich wygląd (blaszki uwapnione, miękkie) oraz oceniając stopień zwężenia, które mogą powodować (zmiany przyścienne, zwężenia nieistotne, zwężenia istotne lub krytyczne). W trakcie badania wykorzystywana jest metoda Dopplera, co pozwala na określenie warunków przepływu krwi w wyżej wymienionych naczyniach oraz szczegółowe oznaczenie stopnia zwężenia naczynia w tzw. skali hemodynamicznej, co przekłada się na kwalifikację chorego do odpowiedniego typu leczenia (zachowawcze/farmakologiczne lub zabiegowe – stentowanie metodą przezskórną lub zabieg chirurgiczny).  Analizując przepływ w tętnicach kręgowych można określić prawdopodobieństwo występowania zwężenia w ich początkowych odcinkach, zmiany charakteru przepływu wtórne do ucisku na te tętnice przez zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego (tętnice kręgowe biegną w swoistym kanale kręgowym utworzonym przez otwory znajdujące się w wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych), jak również zwężenia tętnic podobojczykowych (które prowadzą dalej unaczynienie do kończyn górnych) w przypadku wystąpienia cech podkradania w przepływie krwi w tętnicach kręgowych (dochodzi wówczas do częściowego lub całkowitego odwrócenia przepływu w tętnicach kręgowych). Nieodzownym elementem badania jest oszacowanie grubości ściany tętnicy szyjnej wspólnej (kompleks intima-media), który to parametr bierze się pod uwagę w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Do USG tętnic dogłowowych nie jest potrzebne specjalne przygotowanie, badanie jest wykonywane w pozycji leżącej. Przydatne jest ono w diagnostyce różnicowej zawrotów głowy, szumów w uszach, w przypadku objawów przejściowego niedokrwienia mózgu lub udaru. Jest też ważnym badaniem u pacjentów kardiologicznych oraz u pacjentów z cukrzycą, u których poszukuje się cech miażdżycy.

ELEMENTY DIAGNOSTYKI USG TĘTNIC SZYJNYCH

 • badanie jest wykonywane we wszystkich punktach obustronnie
 • ocena obejmuje naczynia
  • ocena tętnicy szyjnej wspólnej
  • ocena tętnicy szyjnej wewnętrznej
  • ocena tętnicy szyjne zewnętrznej
  • ocena tętnicy kręgowej
 • ocena morfologii
  • ocena przebiegu, zagięcia, kolanka, pętle, kinking
  • ocena światła, zwężeń, blaszek miażdżycowych, rozwarstwienia
  • ocena kompleksu intima-media
  • ocena stentów, średnica, neointima
 • ocena przepływów
  • ocena światła wyżej wymienionych naczyń w prezentacji Color Doppler
  • ocena spektrum i parametrów przepływów w wyżej wymienionych naczyniach w opcji PW Pulse Wave Doppler
  • ocena owrzodzeń blaszek miażdżycowych w opcji Power Doppler

 galeria zdjęć z badania tętnic szyjnych

 

Więcej informacji o badaniach USG wykonywanych w CliniCare znajdą Państwo w dziale ultrasonografia.

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71